A5. Vietnamese Fried Egg Rolls (3)

Chả giò không rau

Pork fried egg rolls only