21. Fried Tofu and Mixed Vegetables, Broccoli, Carrots, Baby Corns & Bok Choys

Tàu hủ chiên và rau, broccoli, cà rốt, bắp non & bok choys

Vegetable broth is available upon request