A05. Vietnamese Fried Egg Rolls (3)

-Chả giò không rau

-Pork fried egg rolls only